Cập nhật tiến độ xây dựng nhà vườn liền kề ST3 Lily Homes dãy B, C và D

Ngày 06/05/2017

Cập nhật tiến độ xây dựng nhà vườn liền kề ST3 Lily Homes dãy B, C và D

nhà vườn liền kề ST3 Lily Homes
nhà vườn liền kề ST3 Lily Homes
nhà vườn liền kề ST3 Lily Homes
nhà vườn liền kề ST3 Lily Homes
nhà vườn liền kề ST3 Lily Homes
nhà vườn liền kề ST3 Lily Homes
nhà vườn liền kề ST3 Lily Homes
nhà vườn liền kề ST3 Lily Homes
nhà vườn liền kề ST3 Lily Homes
nhà vườn liền kề ST3 Lily Homes
nhà vườn liền kề ST3 Lily Homes
nhà vườn liền kề ST3 Lily Homes
nhà vườn liền kề ST3 Lily Homes
nhà vườn liền kề ST3 Lily Homes

Xem thêm:

Garden Homes Golden – ST3