18 thay đổi về đất đai cần biết trước khi bước sang năm 2018 (Phần 2)

Tiếp nối Phần 1, bài viết sẽ đề cập tiếp những điểm thay đổi đáng chú ý về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước tại Nghị định 123/2017/NĐ-CP được ban hành nhằm sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Nghị định 46/2014/NĐ-CP.

Theo đó, những điểm cần lưu ý bao gồm như sau:

 1.  Một số quy định về đơn giá thuê đất đã được sửa đổi, bổ sung;
 2. Sửa đổi, bổ sung một số quy định về khung giá thuê mặt nước. Theo đó quy định về tiền thuê mặt biển được quy định cụ thể tại Khoản 2 Điều 3 Nghị định 123/2017/NĐ-CP.
 3. Việc xác định tiền thuê đất, thuê mặt nước được sửa đổi, bổ sung như sau:

– Đối với trường hợp đất thuộc đối tượng được Nhà nước cho thuê đất theo quy định của pháp luật đất đai đang sử dụng nhà, đất tại công trình xây dựng có mục đích sử dụng hỗn hợp thuộc sở hữu nhà nước hoặc có phần diện tích thuộc quyền quản lý của Nhà nước mà không tách riêng được phần diện tích đất sử dụng cho từng đối tượng đang sử dụng thì số tiền thuê đất mà đối tượng thuê đất phải nộp được xác định theo hệ số phân bổ trên cơ sở diện tích sàn sử dụng.

– Trường hợp chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính về nộp tiền thuê đất nếu người sử dụng đất đề nghị điều chỉnh quy hoạch chi tiết làm phát sinh nghĩa vụ tài chính đất đai (nếu có) thì người sử dụng đất phải:

 • Nộp đủ số tiền thuê đất xác định theo quy hoạch xây dựng chi tiết trước khi được điều chỉnh cộng với tiền chậm nộp tương ứng theo quy định;
 • Nộp bổ sung tiền thuê đất được xác định bằng chênh lệch giữa tiền thuê đất phải nộp theo quy hoạch trước khi điều chỉnh và theo quy hoạch sau khi điều chỉnh được xác định tại cùng một thời điểm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép điều chỉnh quy hoạch (nếu có).

– Bổ sung thêm 03 trường hợp tại điểm 6a, 7a, 8a tại Khoản 3 Điều 3 Nghị định 123/2017/NĐ-CP.

 1. Sửa đổi, bổ sung một số quy định về việc xử lý tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng:

– Bổ sung quy định về hồ sơ đề nghị khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng, theo đó hồ sơ bao gồm:

 • Phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt: 01 bản sao;
 • Chứng từ và bảng kê thanh toán tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng: 01 bản chính.

– Bổ sung thêm Khoản 3a vào Điều 13 về trường hợp Nhà nước thu hồi đất, thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng và cho thuê đất theo hình thức trả tiền thuê đất hàng năm theo quy định của pháp luật nhưng không cân đối được ngân sách nhà nước để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng.

 1. Bổ sung quy định nộp tiền thuê đất khi chuyển mục đích sử dụng đất.

Đối với trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm thì chu kỳ ổn định đơn giá thuê đất tính từ thời điểm cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành quyết định gia hạn thời gian thuê đất.

Trường hợp thời điểm hết thời gian thuê đất trước khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành quyết định gia hạn thời gian thuê đất thì người sử dụng đất phải nộp tiền thuê đất hàng năm đối với khoảng thời gian này theo đơn giá xác định trên cơ sở giá đất tại Bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất, tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất do UBND cấp tỉnh ban hành.

 1. Sửa đổi, bổ sung một số quy định về nguyên tắc thực hiện miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước.
 2. Trình tự, thủ tục miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước được sửa đổi.
 3. Sửa đổi, bổ sung một số quy định về việc thu, nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Theo đó, trường hợp thời điểm xác định nghĩa vụ tài chính về tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp của năm đầu tiên từ ngày 3/10 đến hết ngày 31/12 của năm thì cơ quan thuế ra thông báo nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước cho thời gian còn lại của năm và thời hạn nộp tiền của năm đầu tiên là 30 ngày kể từ ngày ký Thông báo.

Quá thời hạn nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước của mỗi kỳ nộp tiền ghi trên Thông báo của cơ quan thuế, người thuê đất, thuê mặt nước phải nộp tiền chậm nộp đối với số tiền chưa nộp theo mức quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Trường hợp được Nhà nước cho thuê đất, thuê mặt nước trước ngày 15/7/2014, thuộc đối tượng nộp truy thu tiền thuê đất, thuê mặt nước cho thời gian đã sử dụng đất:

 • Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký Thông báo truy thu tiền thuê đất, thuê mặt nước của cơ quan thuế, người thuê đất phải nộp 50% tiền thuê đất theo Thông báo;
 • Trong thời hạn 60 ngày tiếp theo, người thuê đất phải nộp 50% tiền thuê đất, thuê mặt nước còn lại theo Thông báo truy thu;
 • Quá thời hạn quy như trên, người được Nhà nước cho thuê đất chưa nộp đủ tiền thuê đất theo Thông báo truy thu của cơ quan thuế thì phải nộp tiền chậm nộp đối với số tiền chưa nộp theo mức quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Nghị định 123/2017/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *